Informació 93 831 00 37

RECURSOS HUMANS

EQUIP INTERDISCIPLINAR

L’equip interdisciplinar està format pels següents professionals: la directora, la doctora, les infermeres, la psicòloga, la treballadora social, la fisioterapeuta, la terapeuta ocupacional, una representant de les gerocultores i l’educadora social.

Aquest equip es reuneix amb una periodicitat setmanal i el seu objectiu és el de realitzar un seguiment dels diferents residents. És en aquestes reunions quan s’elabora i es revisa el PIAI (Pla Individual d’Atenció Interdisciplinar). En aquests plans hi consten els objectius que des de les diferents àrees de treball es plantegen tots els professionals i el pla terapèutic que es seguirà per aconseguir-los. L’elaboració dels diferents protocols assistencials també és una de les tasques que realitza l’equip interdisciplinar.

EQUIP MULTIDISCIPLINAR

L’equip multidisciplinar està format per tots els professionals d’intervenció directe i l’equip interdisciplinar. Aquestes trobades són una eina fonamental en la comunicació dels treballadors del centre. Els objectius de treball són:

- Coordinar les tasques de supervisió entre el personal gerocultor.
- Potenciar els plans de millora en el col·lectiu de gerocultores i la resta de personal.
- Seguiment dels piai.
- Actualitzar els protocols assistencials.
- Promoure i planificar els plans de millora en l’atenció del resident.

FORMACIÓ

La residència planifica de forma bianual el PLA DE FORMACIÓ. Aquest, té per objecte oferir als treballadors de la residència diverses eines i recursos per tal de millorar la qualitat de l’activitat que porten a terme diàriament.

Serveis residència d'avis IBADA. La llar residència